• komornik wrocław

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości ma szczególny charakter i składa się z kilku etapów, poczynając od zajęcia nieruchomości, poprzez jej oszacowanie, licytację i podziale kwoty uzyskanej z jej sprzedaży. Egzekucja z nieruchomości ma charakter przymusowy i niejednokrotnie stanowi jedyny sposób na przeprowadzenie skutecznego postępowania.

Który komornik właściwy jest do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Dla tutejszej kancelarii będą to nieruchomości położone na terenie dzielnicy Wrocław Śródmieście i Wrocław Stare Miasto.

We wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wierzyciel jest obowiązany wyraźnie wskazać ten sposób egzekucji, jak również w miarę precyzyjnie opisać jej przedmiot, czyli nieruchomość, przez oznaczenie jego miejsca położenia i podanie numeru księgi wieczystej. W przypadku spółdzielczych własnościowych lokali koniecznym pozostaje wskazanie Spółdzielni Mieszkaniowej , w zasobach której znajduje się nieruchomość. Brak prawidłowego wniosku stanowi przeszkodę do przeprowadzenia egzekucji z tego składnika.

Na czym polega zajęcie nieruchomości?

Zajęcie nieruchomości polega na pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty długu w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości. Równocześnie z wezwaniem dłużnika do zapłaty komornik składa w sądzie prowadzącym księgę wieczystą nieruchomości wniosek o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. Nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania, a jeżeli wezwania nie doręczono, jak również względem osób trzecich zajęcie następuje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów. Zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika.

Czym skutkuje zajęcie nieruchomości przez komornika?

Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

Na czym polega opis i oszacowanie nieruchomości?

Konsekwencją zajęcia nieruchomości jest podjęcie przez komornika czynności zmierzających do ustalenia jej wartości. Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu komornik, na wniosek wierzyciela, dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Z czynności tej sporządzony zostaje protokół. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły z uprawnieniami do szacowania nieruchomości. Opis i oszacowanie podlegają zaskarżeniu w terminie dwóch tygodni od dnia ich ukończenia. Wierzyciel we wniosku o opis i oszacowanie powinien także wskazać znanych mu uczestników postępowania, przez których należy rozumieć: osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, organ który zawarł umowę użytkowania wieczystego.

Jak przebiega sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji?

Po upływie dwóch tygodni od opisu i oszacowania może zostać wyznaczony termin licytacji. Ogłoszenie terminu licytacji następuje przez publiczne obwieszczenie, ze wskazaniem nieruchomości, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywołania. Obwieszczenie o licytacji jest także ogłaszane publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Przed przystąpieniem do licytacji jej uczestnik zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy jej oszacowania. Cena za jaką nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji nie może wynosić mniej niż trzy czwarte sumy oszacowania. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego. Jeżeli pierwsza licytacja nie doprowadzi do jej zbycia, komornik na wniosek wierzyciela wyznaczy termin drugiej licytacji obniżając cenę wywołania do dwóch trzecich sumy oszacowania.

Po zamknięciu przetargu sąd wydaje postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. Po uprawomocnieniu się przybicia, sąd zobowiązuje licytanta do wpłaty reszty zaległej kwoty i wyznacza termin na dokonanie tej wpłaty. Termin ten wynosi najczęściej 2 tygodnie, jednakże na wniosek nabywcy termin może zostać wydłużony maksymalnie do 1 miesiąca. Wniosek taki należy złożyć do sądu. Po wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Z chwilą uzyskania prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności nabywca staje się właścicielem nieruchomości.