Wszczęcie

Postępowanie egzekucyjne inicjowane jest na wniosek wierzyciela. Skuteczność tego postępowania w dużym stopniu uzależniona jest od posiadanej wiedzy na temat majątku dłużnika.

Jakie dokumenty należy przedłożyć by komornik wszczął postępowanie egzekucyjne?

Wierzyciel do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego zobowiązany jest dołączyć oryginał tytułu wykonawczego – tytułu egzekucyjnego stwierdzającego istnienie i zakres nadającego się do egzekucji sądowej uprawnienia wierzyciela wobec dłużnika zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Jakie wymogi musi spełniać wniosek egzekucyjny?

We wniosku należy wskazać komornika, do którego kierowany jest wniosek. Tutaj wierzyciel posiada swobodę w wyborze, bowiem ma prawo złożyć wniosek do komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości).

Ponadto we wniosku należy wskazać:

  • świadczenie, które ma być spełnione
  • sposoby egzekucji
  • wszelkie informację na temat majątku dłużnika.

Jeśli wierzyciel nie posiada żadnych informacji na temat majątku dłużnika może na mocy art. 797 (1) kpc zlecić komornikowi poszukiwanie takich składników.